Picture1

اختلالات سایکوسوماتیک چیست و علائم آن چه می باشد؟

اختلالات سایکوسوماتیک چیست و علائم آن چه می باشد؟ اختلالات سایکوسوماتیک یک وضعیت روانی است که منجر به علائم فیزیکی می شود.  همچنین ممکن است یک وضعیت پزشکی باشد که با علائم روانی همراه باشد. روان تنی ترکیبی از "روان" (ذهن یا روانشناسی) و "جسمی" است. ...