Picture1

باورهای غلط در ازدواج چیست؟

باورهای غلط در ازدواج چیست؟ ازدواج بدون شک بزرگترین تصمیم زندگی یک فرد است! اما در مورد باورهای غلط در ازدواج چه می توان گفت؟ اعتقاد بر این است که کل زندگی یک فرد پس از ازدواج تغییر می کند.  این هم تا حدودی درست است زیرا بعد از ازدواج باید با فردی ز ...