Picture1

باورهای غلط در ازدواج چیست؟

باورهای غلط در ازدواج چیست؟ ازدواج بدون شک بزرگترین تصمیم زندگی یک فرد است! اما در مورد باورهای غلط در ازدواج چه می توان گفت؟ اعتقاد بر این است که کل زندگی یک فرد پس از ازدواج تغییر می کند.  این هم تا حدودی درست است زیرا بعد از ازدواج باید با فردی ز ...

ازدواج و خانواده سنتی

ازدواج و خانواده سنتی، خوب است یا بد؟

مقدمه: ازدواج دو حالت دارد. ازدواج سنتی و ازدواج مدرن. در حالت سنتی معمولا همه چیز با آگاهی و مدیریت خانواده ها پیش می رود. اما در حالت مدرن ابتدا دختر و پسر با یکدیگر آشنا می شوند و چنانچه مناسب یکدیگر باشند خانواده هایشان را در جریان قرار می دهند. ...