درمان کم خوابی یا بی خوابی

بررسی درمان کم خوابی یا بی خوابی

علت های بی خوابی قبل از پرداختن به بررسی درمان کم خوابی یا بی خوابی بهتر است رابطه با علت های به وجود آمدن این مشکل در افراد صحبت کنیم. ممکن است این مشکل به علت های زیادی رخ دهد. به عنوان مثال افزایش سن در افرادی که پیر تر می باشند بسیار شایع است. ه ...

اضطراب

بررسی تأثیر برنامه ریزی عصبی-زبانی (NLP) بر اضطراب

مقدمه شناخت NLP توسط یک روانشناس بالینی به نام دکتر بورک آغاز شد. این علم از تکنیک های مختلفی مانند تکنیک های ارتباطی، رفتاری و ادراکی استفاده می کند تا افراد به واسطه این تکنیک ها بتوانند افکار خود را تغییر دهند. این علم دارای چهار ستون اصلی مانند ...