Picture1

علائم زودرنجی چیست؟

علائم زودرنجی چیست؟ تعریف فنی زودرنجی مربوط به واکنشی است که موجودات زنده می توانند به تغییرات محیطی داشته باشند. اما در انسان به عنوان واکنش سریع در برابر مسائل کم اهمیت است (که ممکن است منفی باشد یا نباشد). فردی که تحریک پذیر است - به طور موقت، به ...