کمک به فرد پانیک اتک شده

روش های کمک به فرد پانیک اتک شده

مقدمه ای بر پانیک اتک یا حمله عصبی حتما نام پانیک اتک را بارها شنیده اید. این واکنش نوعی حمله ی عصبی است که با ترس متفاوت است. فردی که دچار پانیک اتک می شود ترس، اضطراب و استرس شدیدی را تجربه می کند. در این هنگام تهدید واقعی وجود ندارد اما فرد به شد ...