Picture2

5 روش خودمراقبتی که برای سلامت روان شما مفید است

5 روش خودمراقبتی که برای سلامت روان شما مفید است تمرین خودمراقبتی  به این معناست که بدانیم برای مراقبت از خود چه کاری باید انجام دهیم.  این شامل انجام اقداماتی برای حمایت از سلامت و تندرستی کلی ما است. این اقدامات که اغلب نادیده گرفته می شوند، می تو ...