Picture1

چگونه بفهمیم پارتنرمان خیانت می کند؟

چگونه بفهمیم پارتنرمان خیانت می کند؟ هنگامی که شریک زندگی شما خیانت می کند همیشه علائم ظریفی وجود دارد. یکی از نشانه های آن زمانی است که آنها به طور فزاینده ای طفره می روند و از نظر عاطفی دور می شوند. اگر شریک پرحرف شما به طور ناگهانی در اطراف شما س ...