اضطراب

بررسی تأثیر برنامه ریزی عصبی-زبانی (NLP) بر اضطراب

مقدمه شناخت NLP توسط یک روانشناس بالینی به نام دکتر بورک آغاز شد. این علم از تکنیک های مختلفی مانند تکنیک های ارتباطی، رفتاری و ادراکی استفاده می کند تا افراد به واسطه این تکنیک ها بتوانند افکار خود را تغییر دهند. این علم دارای چهار ستون اصلی مانند ...