Picture1

روش های ترک سیگار چیست؟

روش های ترک سیگار چیست؟ سیگار عامل اصلی مرگ و میر است. ترک سیگار تنها مهم ترین قدمی است که یک فرد سیگاری می تواند برای بهبود طول و کیفیت زندگی بردارد. سیگار کشیدن اعتیادآور است و غلبه بر این عادت دشوار است، اما کارهایی وجود دارد که افراد سیگاری می ت ...