Picture1

وابستگی عاطفی چیست و چگونه درمان می شود

وابستگی عاطفی چیست و چگونه درمان می شود وابستگی عاطفی یک فرد را به تسلیم شدن در برابر دیگری سوق می دهد، نه تنها زمانی که شخص دیگر محبت و امنیت را فراهم می کند، بلکه حتی در مواردی که طرد و تحقیر رایج است بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، اگرچ ...