درمان کم خوابی یا بی خوابی

بررسی درمان کم خوابی یا بی خوابی

علت های بی خوابی قبل از پرداختن به بررسی درمان کم خوابی یا بی خوابی بهتر است رابطه با علت های به وجود آمدن این مشکل در افراد صحبت کنیم. ممکن است این مشکل به علت های زیادی رخ دهد. به عنوان مثال افزایش سن در افرادی که پیر تر می باشند بسیار شایع است. ه ...