اضطراب

بررسی تأثیر برنامه ریزی عصبی-زبانی (NLP) بر اضطراب

مقدمه شناخت NLP توسط یک روانشناس بالینی به نام دکتر بورک آغاز شد. این علم از تکنیک های مختلفی مانند تکنیک های ارتباطی، رفتاری و ادراکی استفاده می کند تا افراد به واسطه این تکنیک ها بتوانند افکار خود را تغییر دهند. این علم دارای چهار ستون اصلی مانند ...

thumb

آشنایی با انواع تکنیک های NLP

مقدمه:   تکنیک ها و راهکارهای متفاوت سبب شده اند تا NLP نسبت به هر روش جایگزین دیگری جذاب تر باشد. در واقع مسیر به وجود آوردن تغییر با کمک علم NLP باعث شده است تا ما آن را به هر روش جایگزین دیگری ترجیح بدهیم. این فرایند در علم روان شناسی بسیار م ...